• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 479
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 15.686
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.227
  • แบสค์

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด