คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการAmalbertaไปยังJunià)

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

97 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
  • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacedóMacedó [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • บันทึกการออกเสียงสำหรับ JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]