คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการcantussejarไปยังacensar)

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

217 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cantussejarcantussejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bequetejar-sebequetejar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ beneficarbeneficar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ belluguejarbelluguejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bellugarbellugar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ belitrejarbelitrejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ begallarbegallar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ belegarbelegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ befarbefar [Burlar, mofar, escarnecer., verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ becarbecar [to be spicy hot, verbo, infinitivo, economia, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bavejarbavejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bavarbavar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ batzegarbatzegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ batxillejarbatxillejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acoblaracoblar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclucaraclucar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acollaracollar [Maritimo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclofar-seaclofar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclotaraclotar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclapararaclaparar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclivellar-seaclivellar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclocar.-seaclocar.-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acivadaracivadar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclamaraclamar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aciençaraciençar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acimaracimar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acientaracientar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acidaracidar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acidularacidular [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acensaracensar [verb - infinitiu, verb - infinitive]