คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการaclamarไปยังbatallar)

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

165 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclamaraclamar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acivadaracivadar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acimaracimar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acientaracientar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aciençaraciençar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acidularacidular [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acidaracidar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acetificaracetificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acensaracensar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acendraracendrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ accionaraccionar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ accidentar-seaccidentar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acarreraracarrerar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acastellaracastellar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ batallarbatallar [verb - infinitive, verb - infinitiu]