คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

349 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lacrarlacrar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lacerarlacerar [termos médicos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ laborarlaborar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ labialitzarlabialitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ laicitzarlaicitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ identificaridentificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jaspiarjaspiar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ idealitzaridealitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ idolatraridolatrar [verbos, religión, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jaumetarjaumetar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jaquirjaquir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ habituarhabituar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ habitarhabitar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ handicaparhandicapar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ HajarHajar [number, fight, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ economitzareconomitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ galanejargalanejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cabestrarcabestrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dallardallar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ galantejargalantejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ fadarfadar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ damnejardamnejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cabestrejarcabestrejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ badarbadar [gaitar boca dubèrta, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cabdellarcabdellar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cabeçarcabeçar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ damnardamnar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bacivarbacivar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ damasquinardamasquinar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ badoquejarbadoquejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]